اجرای مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
ارزیابی ریسک محیط زیستی

لزوم انجام مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست

امروزه با پیشرفت روزافزون صنعت و فناوری، رفاه نسبی در زندگی انسان ها مشاهده می گردد، لکن از طرفی پیامدهای سوء مرتبط با آنها نیز زندگی بشر را تهدید می کند. اثرات تخریبی این پیشرفت ها که گاهی به صورت فجایع انسانی و آلودگی های زیست محیطی پدید آمده است، سبب تأمل هر چه بیشتر در پیامدهای عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و نیز انجام ارزیابی ریسک محیط زیستی در فعالیت های صنعتی گردیده است. مطالعه و بررسی حوادث بزرگ در کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه نشان دهنده شباهت آن ها با یکدیگر می باشد.

 

مدیریت ریسک در صنایع

شایان ذکر است که با وجود پیشرفت تکنولوژی در جوامع، بسیاری از اوقات هزینه های زیست محیطی-انسانی و اقتصادی جبران ناپذیر می باشد. به همین علت استفاده از تکنیک ها و روش های نوین ارزیابی ریسک حائز اهمیت می باشد. امروزه استفاده از فنون مدیریت ریسک محیط زیستی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است که از فاکتورهای مهم اجرایی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته استفاده از روش ارزیابی ریسک محیط زیستی به عنوان یک ابزار کارآمد مدیریتی در مطالعات محیط زیست و کاهش مخاطرات پروژه های صنعتی-عمرانی همچنین رعایت اهداف توسعه پایدار می باشد.

بررسی پتانسیل های ریسک یک پروژه و اثرات احتمالی آن بر پارامترهای محیط زیست جهت استقرار سیستم مدیریت ریسک از طریق روش ارزیابی ریسک محیط زیستی حاصل می شود. این دیدگاه می تواند در مراحل طراحی، ساخت، اجراء و نگهداری از طرح های توسعه با حداقل خطرات احتمالی و بالاترین ایمنی، مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

 

ارزیابی ریسک زیست محیطی چیست؟

مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیست بر اساس تعاریف موجود یک روش سازمان یافته و سیستماتیک براي شناسایی خطرات و برآورد ریسک براي رتبه بندي تصمیمات،جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است. با انجام مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی برای یک پروژه، می توان مخاطرات زیست محیطی مرتبط با هر پروژه را قبل از اینکه به وقوع بپیوندند شناسایی کرده و با استفاده از روشهای مناسب آنها را مدیریت کرد. این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعه بار نیستند، مرتبط نماید.

این روش زیر مجموعه مدیریت ریسک محیط زیستی، یکی از ملاحظاتی است که موازی و مکمل با ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست به صورت کمّی، گویای بیان شدت و احتمال آن می باشد. مدیریت ریسک مجموعه ای از فعالیت های فنی-تحلیلی و فرآیندی نظام مند در راستای تصمیم گیری برای دستیابی به اطمینان کامل از اجرای صحیح پروژه و رعایت ضوابط مرتبط با کاهش مخاطرات احتمالی است. همچنین این فرآیند انواع مخاطرات را شناسایی و احتمال وقوع آنها را ارزیابی و اولویت بندی نموده، در نهایت جهت کاهش شدت مخاطره ها و خسارات ناشی از آنها اقدامات کنترلی و برنامه مدیریت ارائه می نماید.

 

ارزیابی ریسک لازمه مدیریت ریسک در صنایع

ارزيابي ريسك يك روش منطقي جهت بررسي مخاطرات است كه كليه پيامدهاي بالقوه بر روي افراد، تجهيزات و محيط زيست را شناسايي و ارزيابي مي كند. اين روش داده هاي ارزشمندي براي تصميم گيري در زمينه پايين آوردن سطح ريسك ها به سطح قابل قبول ايجاد مي كند. نمونه اي از ارزيابي ريسك، ارزيابي ريسك زيست محيطي است. با استفاده از آن مي توان خطرات زيست محيطي را كاهش و در جهت رسيدن به توسعه پايدار گام برداشت، كه شامل فرمول بندي و شناسايي مشكلات زيست محيطي، و ارزيابي آن است. در ارزيابي ريسك زيست محيطي علاوه بر مطالعه و ارزيابي پيامدهاي ريسك، ميزان حساسيت محيط زيست ناحيه و ارزش هاي خاص آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

روش هاي متنوعي جهت ارزيابي و بررسي خطرات بالقوه ي فعاليت هاي يك پروژه يا طرح توسعه وجود دارد. از آنجايي كه در هر روش نياز به اطلاعات ويژه هست همين امر باعث مي شود كه هر روش كارايي ويژه اي براي ارزيابي فعاليت ها داشته باشد. درك طبيعت ريسك، نحوه سنجش و واكنش نسبت به نتيجه آن براي ايمن ساختن سيستماتيك و فعاليت هاي آن بسيار مهم است. مي توان با تعيين هدف و انتخاب روش مناسب جهت اندازه گيري و ارزيابي ريسك ها، ارتباط بين روش هاي ارزيابي ريسك و حمايت از تصميم گيري را تقويت كرد. براي مديريت ريسك احتياج به روش هاي منطقي، نظام مند و استاندارد ارزيابي ريسك است.

 

مراحل انجام ارزیابی ریسک

ارزیابی محیط زیستی ریسک دارای 4 مرحله است:

 1. شناسایی خطر
 2. ارزیابی خطر
 3. برآورد ریسک (ارزیابی خروجی ها)
 4. برآورد ریسک (ویژگی ریسک)

 

ارزیابی ریسک محیط زیستی
انجام ارزیابی ریسک زیست محیطی توسط شرکت سلامت گستران

 

انواع روش های ارزیابی ریسک محیط زیست

روش های متعددی برای ارزیابی ریسک زیست محیطی وجود دارد که بعضی از آنها کاربرد بیشتر دارند. ضمن اینکه این روش ها از گذشته تاکنون، یک سیر تکاملی را طی کرده اند. متخصصین ارزیابی ریسک زیست محیطی نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که می توانند با تکیه بر تجارب و دانش ریسک خویش و سازمان مربوطه در کنار توجه به ماهیت و خصوصیات پروژه و نیز شرایط اکولوژیکی اکوسیستم مورد مطالعه و یا شرایط ویژه سایت مورد نظر تغییری در روش های متداول ایجاد نمایند. هرچه از روش های قدیمی تر به سمت روش های جدیدتر پیش می رویم، روشهای ارزیابی ریسک دقیق تر، کمّی تر، محاسبه ای تر، جامع تر و واقع بینانه تر شده و بر پیچیدگی های آن افزوده گردیده است. در زمینه ارزیابی ریسک رو شهای مختلفی بر اساس کیفی، نیمه کمّی و کمّی وجود دارد.

روش های متعددی برای انجام ارزیابی ریسک زیست محیطی وجود دارد. این روش ها معمولاً از روش های ارزیابی ریسکی مشتق شده اند که برای ارزیابی فرایندهای صنعتی توسعه یافته اند. در زیر به برخی روش های متداول ارزیابی ریسک اشاره شده است:

 • Cause Consequence Analysis
 • Checklist
 • Environmental Risk Assessment (ERA)
 • Environmental Failure Modes & Effects Analysis (EFMEA)
 • Event Tree Analysis
 • Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
 • Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA)
 • Fault Tree Analysis (FTA)
 • Hazard and Operability Analysis (HAZOP)
 • Indexing System
 • Human Reliability
 • Preliminary Hazard Analysis (PHA)
 • Relative Ranking
 • Safety Review
 • What If / Checklist Analysis
 • What If Analysis
 • William fine Method

 

انتخاب روش ارزیابی

انتخاب نوع روش ارزیابی ریسک زیست محیطی به عوامل متعددی همچون نوع فعالیت ها و ریسک های پروژه تحت بررسی، در دسترس بودن اطلاعات کمّی مختلف درمورد تمام جنبه های زیست محیطی، الزامات قانونی، قابلیت در نظر گیری تمام جنبه های محیط زیست، قابلیت تبدیل ریسک های کیفی به یک مقیاس کمّی، روش های متداول و… بستگی دارد.

 

"<yoastmark

 

روش EFMEA

روش حالت شكست و تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي (EFMEA)، يك ابزار نظام يافته است كه در تعريف، شناسايي، ارزيابي، پيشگيري، حذف يا كنترل حالات، علل و اثرات خطاهاي بالقوه در يك سيستم، فرآيند، طرح يا خدمت به كار گرفته مي شود. به بيان ديگر EFMEA يك روش تحليل در ارزيابي ريسك زيست محيطي است و از زيرشاخه هاي FMEA مي باشد. اين روش تا حد ممكن خطرات بالقوه موجود در محدوده اي كه در آن ارزيابي ريسك انجام مي شود و هم چنين علل و اثرات مرتبط با آن را شناسايي و امتيازدهي مي كند. اين ابزار يكي از مدل هاي موثر براي پيش بيني خطا است. هدف از EFMEA شناسايي به موقع مهم ترين جنبه هاي زيست محيطي موثر بر وضعيت زيست محيطي در محدوده تحت تاثير از فعاليت ها و فرآيندهاي در حال انجام است.

به منظور كاربرد این روش، هر يك از جنبه هاي شناسايي شده به دو گروه تقسيم مي شود: یکی شامل جنبه هاي زيست محيطي كه باعث انتشار يا توليد انواع آلودگي ها، ضايعات، پسماندها و فاضلاب در محيط زيست مي شوند. و دیگری شامل جنبه هاي زيست محيطي كه باعث كاهش يا اتلاف منابع طبيعي يا انرژي در اثر استفاده از آن ها مي شوند.

 

انجام ارزیابی ریسک محیط زیست توسط شرکت سلامت گستران

شرکت سلامت گستران الماس میهن از جمعی از بهترین متخصصین در زمینه محیط زیست بهره می برد. این شرکت تاکنون با بسیاری از صنایع در زمینه ارزیابی جنبه های محیط زیستی آن ها همکاری داشته است. از این صنایع می توان به صنایع تولید فولاد، سیمان، صنایع پرورش ماهی و… اشاره کرد.

شرکت سلامت گستران آمادگی دارد تا در زمینه ارزیابی ریسک های محیط زیستی صنایع و انجام پروژه های مرتبط همکاری نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر شرکت تماس بگیرید: 

09130829274 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *